KOTD Battle: Lotta Zay vs Rum Nitty [#BOTB7]

KOTD – Rap Battle – Lotta Zay vs Rum Nitty

Nitty vs LottaZay1